MEDIAPLEX INTERNATIONAL

Careers

Job openings

Marketing Communication Executive

รายละเอียดของงาน
- ร่วมวางแผนการสื่อสารการตลาดกับทีม ผ่านช่องทางต่างๆ
- วางแผนสื่อโฆษณา และกิจกรรมการตลาด
- จัดทำ จัดเตรียมเนื้อหา และประสานงานเพื่อออกแบบชิ้นงานที่ใช้ในงานโฆษณาและกิจกรรม
- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุป
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
- ศึกษางานการตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์และพัฒนารูปแบบการทำงาน

 

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุระหว่าง 23-29 ปี เพศชาย – หญิง
- มีทักษะในการสื่อสารการตลาดออนไลน์ให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
- ประสบการณ์ 1-3 ปี ในการดูแลช่องทางการตลาด
- มีความรู้เกี่ยวกับ Social Media และเครื่องมือสื่อสารการตลาดออนไลน์ต่างๆ เป็นอย่างดี
- สามารถคิดไอเดียสร้างสรรค์งานโฆษณา และกิจกรรมการตลาด
- ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เเละ มีการอัพเดทข่าวสารอยู่เป็นประจำ

iOS Developer

รายละเอียดของงาน
- ออกแบบแอปพลิเคชั่นมือถือระบบ iOS และแพลทฟอร์มต่างๆของ Apple
- ให้มุมมองด้านเทคโนโลยีแก่ทีม เพื่อพัฒนาฟังก์ชั่นให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- เขียนโค้ดให้มีคุณภาพ และมี unit test คอยทดสอบฟังก์ชั่นให้ใช้งานได้จริง
- ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและค้นหาวิธีใหม่ๆ ที่ทำให้ลูกค้าสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ทำงาน Swift programming
- มีประสบการณ์ทำงานโดยใช้ RESTFul Web Services, JSON หรือ XML
- มีความเข้าใจในการใช้ software version control เช่น SVN, GIT
- เคยใช้ AutoLayout และ 3rd party libraries
- มีประสบการณ์ใช้ MySQL Database

Web Developer / Web Programmer

รายละเอียดของงาน
- พัฒนางานทางด้านเว็บไซต์
- เชื่อมต่อระบบ Payment gateway ต่างๆ
- พัฒนางานทางด้านเว็บไซต์โดยใช้ PHP, HTML, CSS, JavaScript รวมถึง CMS ต่างๆ
- สร้างระบบไลบรารี่โคดเพื่อนำมาใช้งานได้เรื่อยๆ
- พัฒนาเว็บให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานต่างๆ
- ทำระบบฟอร์มต่างๆ เพื่อติดต่อกับผู้ใช้งาน
- ทำงานร่วมกับทีมต่างๆกับสายงานที่เกี่ยวข้องได้

คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรีทางด้าน Computer/Software engineer หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2ปี (ยินดีต้อนรับน้องจบใหม่ที่มีผลงาน)
- สามารถพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ HTML5 + CSS3 (สามารถเข้าใจโค้ดต่างๆ ได้)
- สามารถพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ PHP+MySQL
- สามารถพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ JavaScript, jQuery, AJAX, Laravel
- มีความรู้ความเข้าใจใน web/server
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บ eCommerce โดยใช้CMS ได้
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บ Wordpress
- มีผลงาน Portfolio

Content Creator

รายละเอียดของงาน
- ทำ Video เขียนเนื้อหา สำหรับการโฆษณาออนไลน์ social media
- ร่วมคิด ไอเดียจากทีม marketing เพื่อสร้าง Content บน online ให้น่าสนใจ
- พัฒนาเนื้อหาและการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงประเด็น สอดคล้อง กระตุ้นให้เกิดการซื้อ

คุณสมบัติ
- รับผิดชอบการเขียนสคริปต์ VDO โฆษณา
- มีความคิดสร้างสรรค์สร้าง Content รูปแบบต่างๆ
- รู้จักการค้นหาข้อมูล ใส่ใจในรายละเอียด สะกดคำถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ใช้ภาษาได้สละสลวยให้ดูหน้าสนใจ
- เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและสามารถดึง brand's core message มาใช้ได้อย่างลึกซึ้ง
- มีทักษะการอธิบายแนวคิดและนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี
- สนับสนุนทีมการตลาด และทีมโปรดักชั่น ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์
- มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
- ไม่จำกันวุฒิการศึกษา
- ไม่จำกัดอายุ

IT Support

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- Technical skills in installation, configuration, maintenance and supporting IT network infrastructure and its components.
- Maintain methods, tools and standards to ensure data center and servers available.
- Set up IT policy and deploy to clients.
- Introduce new technologies and solutions to improve the system.
- Provide day to day IT support to end users (Laptops / Desktops).
- Monitor and troubleshoot network, server, CCTV and software problems.

คุณสมบัติ
- Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science, IT, Telecommunication or related fields
- 2-3 year experience in IT infrastructure
- Knowledge of Enterprise IT Infrastructure System (AD, Server, Virtualization platform, Backup, SQL server and other related fields)
- Knowledge of LAN and WAN environments, Network Technology and Security
- Knowledge of Virtualization and Cloud Technology
- Knowledge of Database System Administration
- Ability to work with a minimum of direct supervision or guidance from others
- Self and fast-learner, self-motivation and high responsibility
- Good interpersonal skill and excellent service mind
- Have Driving License

Apply Job

 

If you need more information, please contact HR at Telephone number
TEL : +6628846370 Ext. 127
Mobile : 089-209-1555, 098-858-0652